Bólya Anna Mária

ARTS 5.0 

 

Tapasztalat

Oktatás, tantárgyfejlesztés, tudománynépszerűsítés, kutatás, konferenciaszervezés

Arts and Research Bt. kutatási konzorcium vezető cég - ügyvezető

Magyar Művészeti Akadémia, Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet - interdiszciplináris tánckutatási projektek vezetése

Magyar Táncművészeti Egyetem - zeneelméleti, zenetörténeti, tánctörténeti kurzusok vezetése, tantárgyfejlesztés, e-learning kurzusok összeállítása, tantárgyi digitalizáció

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kar - Magyar Táncművészeti Egyetemmel együttműködő tánctörténet oktatás

Pécsi Tudományegyetem Filozófiai Doktori Iskola - témavezető

Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék - együttműködő tánckutatási projektek szervezése

Külföldi és magyar egyetemek - vendégelőadások tánckutatási és néprajzi témákban

Folyóirat szerkesztés

Macedón Tudományos és Kulturális Közlemények alapító főszerkesztő Bartha Elek professzorral

Ars Academica nemzetközi szerkesztőbizottság tagja

Művészeti tevékenység

Ohrid Macedón Folkegyüttes vezető

Schola Academica tag

Régebbi tapasztalat

Művészeti iskola alapítás/működtetés fenntartóként - Aquincum-Szántó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

MTE Nádasi Ferenc Gimnázium - zenei gyakorlati és tánctörténeti tantárgyfejlesztés, oktatás

Művészeti kurzusok, táborok szervezése gyermekcsoportoknak - művészeti iskolák, gimnáziumok, néptánccsoportok számára

Szolfézs oktatás - budapesti, Pest és Fejér megyei művészeti iskolák

Kamarakórus vezetés - művészeti iskolák, MTE Nádasi Ferenc Gimnázium

Nemzetközi devizaátutalási ügyintézés - Magyar Nemzeti Bank

 

Képzettség

PhD - Néprajz, kulturális antropológia
Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola 2013

Macedón nyelv 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 2013

Macedón tánc tanfolyamok
A Macedón Nyelv, Irodalom és Kultúra Nemzetközi Szemináriuma, Szkopjei Szent Cirill és Metód Egyetem 2010-2012

Táncelméleti szakíró 
Magyar Táncművészeti Egyetem 2003

Idegenvezető - tanfolyam
Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató Központ 2001

Orff zeneoktatási módszer - tanfolyam
Nemzetközi Kreatív Zenepedagógiai Intézet 2000

Középiskolai ének-zenetanár és zeneelmélet tanár 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 1998

Hittanár 
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 1995

Katolikus kántor - tanfolyam
Harmath Arthúr Központi Kántorképző 1994

Ének-zenetanár és karvezető 
Nyíregyházi Egyetem 1994

Gordon tanári eredményesség - tanfolyam
Nyíregyházi Egyetem 1991

Általános bankismeret és deviza-szakismeret - MNB tanfolyam
Magyar Nemzeti Bank 1987

Modern tánc tanfolyamok
Gálik Éva, Földi Béla, Bakó Gábor, Árendás Miklós 1984-2008 

 

Publikációk

Kattints ide a publikációk megtekintéséhez

 

Tagságok

Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag, Tánctudományi Munkabizottság tag

International Dance Council UNESCO tag

International Council for Traditional Music tag

 

Elismerések 

A Macedón Köztársaság Nagykövetségének elismerő oklevele
Budapest 2014

Biser Együttes oklevele
Kicsevo 2013

Ezüst minősítés a MTF Nádasi Ferenc Gimnázium kórusával
Éneklő Ifjúság verseny, Zeneakadémia, Budapest 1999

  

Tanárok, mentorok

Avarné Nemes Zsuzsanna

Bartha Elek

Bólya Lajosné

F. Székely Ildikó

Fekete Ildikó

Felber Gabriella

Fodor György

G. Horváth József

Legányné Hegyi Erzsébet

Jáki Sándor Teodóz

Kocsárné Herboly Ildikó

Kovács Sándor

Ördög Mária

Pandev, Dimitiar

Párkai István

Pirigyi István

Reményi Károly

Roth Ede

Sári József

Stojanovska, Panda

Török József

 

Támogatott kutatási, oktatási és művészeti projektek

Magyar Művészeti Akadémia, Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet - A magyarországi balett kezdetei 3. A magyarországi balettélet a Magyar Királyi Operaház megnyitásától Guerra Miklós érkezésééig, high-tech tánctörténeti tananyaggal és tudománynépszerűsítő anyaggal 2019

Debreceni Egyetem, Informatikai Kar - high-tech tánctörténeti tananyag és tudománynépszerűsítő anyag készítése 2019-2020

Magyar Művészeti Akadémia, Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet; Debreceni Egyetem, Informatikai Kar - A magyarországi balett kezdetei 1-2. Campilli Frigyes és Aranyváry Emília, virtuális valóság (VR) eszközök a tánckutatásban 2018-2019

Magyar Táncművészeti Egyetem - Tánctörténeti tananyagfejlesztés 2017-2019

Macedón Köztársaság Külügyminisztérium - Macedón Kulturális és Tudományos Közlemények c. Folyóirat kiadása 2018-2019

ERASMUS - Táncosképzési és tánckutatási intézmények a Balkán félsziget országaiban - tanulmányutak 2018-2019

ERASMUS - Táncosképzési és tánckutatási intézmények Spanyolországban és Szlovéniában - tanulmányút 2018

Magyar Művészeti Akadémia, Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet - A magyarországi táncosképzés, tánctanár képzés lehetséges  módszertani innovációs lehetőségei, a gyakorlat elméleti keretbe helyezésének innovációs lehetőségei  2017-2018

Magyar Táncművészeti Egyetem - Recens nemzetközi interdiszciplináris kutatások a tánchoz kapcsolódóan 2017

ERASMUS - Néprajzi, kulturális antropológiai, tánckutatási előadások a Balkán félsziget országainak egyetemein 2017-2019

Campus Hungary - Táncosképzési intézmények Macedóniában és Szerbiában - tanulmányút 2017

Debreceni Egyetem BTK és HÖK macedón nyelv és kultúra kurzus néprajz szakos hallgatóknak 2017

Debreceni Egyetem BTK és HÖK - hallgatói-oktatói terepmunka Nyugat-Macedóniában és filmes dokumentáció 2017 

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Macedón Folkegyüttes működése 2012-2013

Macedón Köztársaság ösztöndíja - Macedonian language and culture 2011-2012

CEDEFOP/CEDON - European Study visit “Higher education for sustainable development: guiding principles and good practices  Hoegeschool-Universiteit Brussel - tanulmányút 2011

Campus Hungary - Néprajzi és kulturális antropológiai kutatás és terepmunka a Macedón Köztársaságban 2011-2014

Magyar Táncművészeti Egyetem - Táncosképzési intézmények képzési szerkezete a Balkán félsziget országaiban - tanulmányutak 2008-2010

 

 

 

ARTS 5.0 

  

Experience

Education, curriculum development, science popularization, research, conference organization

Arts and Research partnership, BalletWhere consortium leading company - executive director

Hungarian Academy of Arts, Institute of Art Theory and Methodology - project manager of interdisciplinary dance research projects

Hungarian Dance University - management of music theory, music history, dance history courses, subject development, compilation of e-learning courses, subject digitization

Sapientia Hungarian University of Transylvania Faculty of Sciences and Arts - management of Hungarian Dance University collaborative dance history courses 

University of Pécs Doctoral School of Philosophy - 

University of Debrecen Department of Ethnography - organization of collaborative dance research projects

Hungarian universities and universities abroad - guest lectures on dance research and ethnography

Editing journal

Macedonian Scientific and Cultural Announcements - Founding editor-in-Chief with prof. Elek Bartha

Ars Academica - international editorial committee member

Artistic activity

Ohrid Macedonian Folk Ensemble - artisctic leader

Schola Academica - member

Older experience

Art school foundation/operation, maintenance - Aquincum-Szántó Primary Art Education Institute

MTE Nádasi Ferenc Secondary School - curriculum development of practical music and dance history subjects, teaching activity 

Arranging art courses, camps for groups of children - for art schools, gymnasiums, folk dance groups

Solfeggio education - art schools in Budapest, Pest and Fejér counties

Chamber choir leading - art schools, MTE Nádasi Ferenc Secondary School

International money transfer administration - Hungarian National Bank

 

Education

PhD - Ethnography, cultural anthropology
University of Debrecen, Doctoral School of Ethnography and History 2013

Macedonian language
Eötvös Loránd University of Sciences 2013

Macedonian dance courses
International Seminar on Macedonian Language, Literature and Culture, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
2010-2012

Dance theoretician
Hungarian Dance Academy 2003

Tourist guide - course
Comenius Vocational School and Human Resource Center 2001

Orff music teaching method - course
International Creative Music Education Institute 2000

Secondary school music teacher and music theory teacher 
Liszt Ferenc Academy of Music 1998

Religion teacher
Saint Athanasius Greek-Catholic Theological College 1995

Catholic chorister - course
Arthur Harmath Central Chorister Training 1994

Music teacher and choir leader 
University of Nyíregyháza 1994

Gordon teacher effectiveness training - course
University of Nyíregyháza 1991

General bank knowledge and foreign exchange expertise - course of the NBH
National Bank of Hungary 1987

Modern dance - courses
Éva Gálik, Béla Földi, Gábor Bakó, Miklós Árendás 1984-2008

 

Publications 

Click here to see the publications

Publications by topic EN

 

Memberships 

Member of public body of Hungarian Academy of Sciences, Member of the Dance Working Committee

International Dance Council UNESCO - member

International Council for Traditional Music - member

 

Honors 

Honorary Diploma of the Embassy of the Republic of Macedonia in Budapest 2014

Diploma of the Biser Ensemble of Kichevo 2013

Silver Certification with MTF Choir of Nádasi Ferenc Secondary School, Singing Youth Competition at the Hungarian Academy of Music, Budapest 1999

 

Teachers, mentors

Avarné Nemes Zsuzsanna

Bartha Elek

Bólya Lajosné

F. Székely Ildikó

Fekete Ildikó

Felber Gabriella

Fodor György

G. Horváth József

Legányné Hegyi Erzsébet

Jáki Sándor Teodóz

Kocsárné Herboly Ildikó

Kovács Sándor

Ördög Mária

Pandev, Dimitiar

Párkai István

Pirigyi István 

Reményi Károly

Roth Ede

Sári József

Stojanovska, Panda

Török József

 

Supported research, educational and art projects

Hungarian Academy of Arts, Research Institute of Art Theory and Methodology - Benefits of VR in art, pilot, preparational research for 3D ballet curriculum 2023

Visegrad Fund, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002 (European Union, European Social Funds), University of Debrecen Virtual Reality Laboratory - BalletWhere – Implemetnation and testing of 3D dance history curriculum 2021-2023

Hungarian Full Play – The first all art production in 1938

Hungarian Dance University and Hungarian Academy of Arts, Research Institute of Art Theory and Methodology - DANCE AND METHOD – Development opportunities for higher education in dance2018-2023

Hungarian Academy of Arts, Research Institute of Art Theory and Methodology - The Beginnings of the Hungarian Ballet. With high-tech dance history curriculum and educational material 2019-2022

University of Debrecen Faculty of Informatics - high-tech dance history curriculum and educational material 2019-2020

Hungarian Academy of Arts, Research Institute of Art Theory and Methodology; University of Debrecen Faculty of Informatics - The Beginnings of the Hungarian Ballet 1-2. Frigyes Campilli and Emília Aranyváry, virtual reality (VR) tools in dance research 2019-2020

Hungarian Dance Academy - Dance history curriculum development 2017-2019

Republic of Macedonia Ministry of Foreign Affairs - Macedonian Cultural and Scientific Announcements magazine edition 2018-2019

ERASMUS - Dance training and dance research Institutions in the Balkan Peninsula - study visits 2018-2019

ERASMUS - Dance training and dance research Institutions in Spain and Slovenia - study visit 2018

Hungarian Academy of Arts, Institute for Art Theory and Methodology - possible methodological innovations of dance teacher training, possible innovations in the theoretical framing of practice

Hungarian Dance Academy - Recent international interdisciplinary researches related to dance 2017

ERASMUS - Guest lectures (ethnography, cultural anthropology, dance research) at universities of the Balkan Peninsula 2017-2019

Campus Hungary - Dance Training Institutions in Macedonia and Serbia - study visit program 2017

University of Debrecen BTK and HÖK Macedonian language and culture course for ethnography students 2017

University of Debrecen BTK and HÖK - field work for students and teachers in Western Macedonia and film documentation 2017 

Eötvös Loránd University BTK Macedonian folk ensemble operation 2012-2013

Republic of Macedonia fellowship - Macedonian language and culture 2011-2012

CEDEFOP / CEDON - European Study Visit "Higher Education for Sustainable Development: Guiding Principles and Good Practices” Hoegeschool-Universiteit Brussel - study visit 2011

Campus Hungary - Ethnographic and cultural anthropologic research and fieldwork in the Republic of Macedonia 2011-2014

Hungarian Dance Academy - Curriculum structure of dance training institutions in Balkan Peninsula countries - study visit program 2008-2010

Arts 5.0 honlapfejlesztője
Arts 5.0's webdeveloper
One Logic Studio

Arts 5.0 autószolgáltatója
Car service provider of Arts 5.0
E-rent